DIN ISTORICUL COLEGIULUI NAŢIONAL “NICOLAE TITULESCU “ CRAIOVA

 

                La începutul secolului al XX-lea , învăţământul primar simţea nevoia, tot mai acută, de cadre didactice, temeinic pregătite pentru acest nivel.

Congresul al X-lea al Asociaţiei Învăţătorilor din 1912 de la Bucureşti îşi stabilea ca obiectiv , între altele, înfiinţarea a cât mai multe şcoli normale de băieţi şi “câteva de fete, pentru că, în timpul cel mai scurt să existe numărul trebuitor de învăţători şi învăţătoare. “

            În acest spirit, la 01 septembrie 1914, este înfiinţată „Şcoala Normală de Fete “, temelia de peste ani a Liceului Teoretic “Nicolae Titulescu” din Craiova, în casele Hagi Preda din strada Sf. Dumitru nr.9-11, închiriate de Primăria Craiova. Perioada de şcolarizare era de 5 ani. Elevele îşi efectuau practica pedagogică în cadrul şcolii de aplicaţie proprii cu clasele I-IV, care se înfiinţeazăla 1 septembrie 1919.

            În anii neutralităţii României (1914-1916), activitatea Şcolii Normale de Fete “Madona Dudu” se desfăşoară fără dificultăţi. Registrul matricol din anul şcolar 1915-1916 menţionează organizarea a două concursuri de admitere , în iunie şi septembrie 1914.

         Ocupaţia militară a Puterilor Centrale, care a cuprins o mare parte a teritoriului României, a determinat în 1917-1918, închiderea porţilor majorităţii şcolilor şi prin urmare şi cele ale Şcolii Normale de Fete .

            La 12 februarie 1918, prin adresa nr. 3191 a Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor, Şcoala Normală de Fete “Madona Dudu” îşi reia activitatea de sine stătătoare funcţionând sub acest nume, fără întrerupere, până în anul 1948.

         În anul 1922, cu sprijinul deosebit al lui Petre Ghiţescu , director general pentru învăţământul primar normal (1914-1938) , Şcoala Normală de Fete a primit prin donaţia Epitropiei Bisericii “Madona Dudu”, confirmată de Decretul Regal nr.5421/1922, localul de pe strada I.P.Pavlov, sediu al Colegiului Naţional “Ştefan Velovan”, fost spital de neuropsihiatrie, patronat de Biserica “Madona Dudu”. Donatorii pun condiţia ca şcoala să se numească “ Şcoala Normală de Fete “Madona Dudu”.

         În perioada , de până la 1948, numărul anilor de studiu necesar obţinerii diplomei de capacitate pentru învăţătoare a suferit unele modificări, după cum urmează :

         – în 1930-1931 – elevele parcurg 6 ani de studiu ;

         – în 1932 – se trece la 7 ani de studiu ;

         – în 1935-1936 – se merge pe 8 ani de studiu ;

        Pentru întreaga perioadă 1919-1948, elevele acestei unităţi de învăţământ au beneficiat de o şcoală proprie de aplicaţie , cu clasele I- V pentru efectuarea practicii pedagogice.

         De la 1 septembrie 1948 , Şcoala Normală de Fete “Madona Dudu” şi-a schimbat denumirea în Şcoala Pedagogică de Fete, funcţionând sub această titulatură până în anul şcolar 1954-1955 , când devine Şcoala Medie de Fete nr.2. Unitatea şcolară respectivă era de cultură generală, organizată pe 10 ani (clasele I-X). Elevele Şcolii Pedagogice de Fete din anul terminal şi-au păstrat profilul pedagogic iniţial, ele urmând cursurile şi finalizându-le la Şcoala Pedagogică de Băieţi de pe strada Calea Bucureşti nr.165.

          În continuare, în localul din strada I.P.Pavlov (Amaradiei) nr.76 a funcţionat Şcoala Medie de Fete nr.2, care la 01 septembrie 1955 a fost organizată pe o durată de şcolarizare de 11 ani (clasele I-XI) sub denumirea de Şcoala Medie de 11 ani nr. 4, urmând a instrui atât băieţi cât şi fete.

         De la 1 septembrie 1962, denumirea unităţii de învăţământ este schimbată în Şcoala Medie nr. 4, titulatură sub care funcţionează până în anul 1965. În conformitate cu prevederile noii Legi a învăţământului, la 1 septembrie 1965, Şcoala Medie nr. 4 este transformată în liceu de cultură generală cu clasele IX-XII, având denumirea de Liceul nr.4 care avea şi o circumscripţie şcolară pentru clasele I-VIII.

          Din anul şcolar 1965-1966, în localul de pe strada I.P.Pavlov (Amaradiei ) nr. 76 s-a mutat Şcoala Pedagogică de 5 ani iar Liceul nr.4, cu clasele IX-XII, a fost nevoit să funcţioneze în clădirea de pe strada Lămâiţei nr.2 , actual, Şcoala Generală nr.23, fost sediu şi al Grupului Şcolar de Construcţii nr.8 , ulterior mutat în strada Humuleşti. Aici a funcţionat doar un an de zile pentru că începând cu 1 septembrie 1966 se mută în noul local construit în strada Brazda lui Novac nr.115 din Craiova.

           În anii 1968-1969 a fost construită şi dată în folosinţă liceului nostru, cea mai mare şi cea mai modernă sală de sport din municipiul Craiova, în incinta căreia se vor desfăşura campionatele şcolare ale claselor de volei cât şi orele de educaţie fizică la clasele cu profil uman şi real.

Prin Decretul Consiliului de Stat al R.S.R. nr. 54 din 6 februarie 1970 se atribuie Liceului nr. 4 denumirea de Liceul “Nicolae Titulescu”.

           În baza celor de mai sus, Consiliul Profesoral al liceului, în şedinţa din 2 martie 1970, a hotărât ca ziua de 4 martie – ziua de naştere a lui Nicolae Titulescu – să fie considerată ca “ Ziua Şcolii” pe tot timpul existenţei acestui liceu.

         Şi în continuare în viaţa Liceului “Nicolae Titulescu”, survin importante schimbări; astfel între 1977-1989, Liceul va căpăta şi profil industrial. În această perioadă în unitatea şcolară vom întâlni clase de liceu , curs de zi şi seral, şcoală profesională (înfiinţată în anul şcolar 1979-1980 ) şi şcoală de maiştri – seral ( creeată în anul şcolar 1980-1981).

          De menţionat faptul că odată cu anul şcolar 1971-1972, în Liceul “Nicolae Titulescu” funcţionează şi clasele V-VIII (profil volei).

          La 1 septembrie 1990, în urma transformărilor radicale din viaţa societăţii noastre Liceul “Nicolae Titulescu” rămâne numai cu profilul teoretic iar profilul industrial devine de sine stătător, formând Grupul ICM nr. 3 “George Bibescu”. De la acea dată la liceu funcţionau clasele cu profilurile real şi uman, având ca specializări: matematică-fizică, fizică-chimie, chimie-biologie, filologie, limbi moderne şi volei. Din anul şcolar 1993-1994 s-a adăugat specializarea istorie-ştiinţe sociale.

        Odată cu anul şcolar 1996-1997 se produc schimbări în specializările profilurilor. Vor apărea specializările matematică-informatică, ştiinţe ale naturii, filologie, istorie- ştiinţe socio-umaniste, vocaţional-volei.

        În anul şcolar 2002-2003 liceul funcţionează cu un număr de 35 de clase din care: 8 clase gimnaziu, 27 clase liceu cu filieră teoretică şi vocaţională, având următoarele specializări: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii, filologie, istorie-ştiinţe socio-umaniste, vocaţional-volei.

         În anul şcolar 2002-2003, prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3349/2003, Liceului Teoretic “Nicolae Titulescu “ i se atribuie denumirea de Colegiul Naţional “Nicolae Titulescu”.